آیا باید آن را تست کنید؟ چه زمانی باید در تست های تقسیم سئو شرکت کرد