تیم دو

شکل تصاویر
شکل تصاویر
شکل تصاویر
شکل تصاویر
شکل تصاویر
شکل تصاویر

جیمز اندرسون

مدیر عامل

سوفیا تیلور

بازاریابی محتوا

سارا تیلور

توسعه دهنده وب

هری استیور

توسعه دهنده وب

آلینا اسمیت

مشاور

دیوید وارنر

Support

استیوان اسمیت

پشتیبانی

جان تری

پشتیبانی

آلینا اسمیت

مشاور

لیام اندرسون

پشتیبانی

اولیا ایما

طراح UI / UX

جیمز اندرو

پشتیبانی