تیم دو

شکل تصاویر
شکل تصاویر
شکل تصاویر
شکل تصاویر
شکل تصاویر
شکل تصاویر

جیمس اندرین

مدیر عامل

سارا تیلور

کارشناس محتوا

سوفیا تیلور

طراح وب سایت

هری پارتر

توسعه دهنده وب

الینا اسمیت

مشاور

دبوبد وارنر

مشاور

استوین النا

پشتیبان محصول

جان تری

پشتیبان

الیما استو

مشاور

لیام ولت

پشتیبان

موری مورگان

طراح UI/UX

لوکاس ایلوا

پشتیبان