آژانس ها می توانند با موفقیت از بیماری COV بازیابی کنند؟