آژانس ها می توانند با موفقیت از کووید بهبود یابند؟